Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Stanovy

OBČANSKÝ SPOLEK „ZA SPOLEČNÝ BRANOV" - STANOVY

 

Článek I. Název, sídlo, právní forma

1.01 Název - Občanský spolek „ Za společný Branov"

1.02 Sídlo spolku - Branov 118 PSČ 270 23

1.03 Spolek je dobrovolný svazek občanů, konkrétně korporací jako společenství osob ve smyslu NOZ (nového občanského zákoníku) č. 89/2012 Sb., které bude vyvíjet svojí činnost v souladu s právním řádem ČR a těmito stanovami.

Článek II. Cíle působnosti a činnosti spolku

2.01 Spolek je dobrovolným svazkem občanů zabývajícím se kulturním a společenským životem obce, regionu, ochranou životního prostředí a podílu na udržování zdravého prostředí, podporou sociálně potřebných lidí, udržování dlouholetých tradic a zvyklostí obce a jeho okolí.

2.02 Působnost zaměřena na pořádání akcí k jednotlivým sférám života s patřičnou osvětou pořádání a uskutečňování. Odpovídající obsahová působnost na rozvíjení znalostí jednotlivců sdružených ve spolku, ale i sympatizantů a dalších občanů, při dodržování zásad demokracie, dobrovolné kázně a vzájemného porozumění a přátelství.

2.03 Spolek aktivně vytváří podmínky pro svoji působnost a výkon ve všech oblastech. K naplnění stanovených cílů spolku zejména:

(a) zpracovává výhled a koncepci rozvoje činnosti a působnosti.

(b) Chrání opravdové zájmy svých členů a podílí se na ochraně práv.

(c) vytváří odpovídající ekonomické předpoklady k rozvoji činnosti.

2.04 Spolek působí v rámci České republiky na celém území ČR.

2.05 Spolek v rámci své působnosti zabezpečuje v rámci svých hlavních cílů za přímé účasti občanů, prostřednictvím orgánů spolku, jeho dobrovolných členů a sympatizantů, či aktivu ochrany přírody a krajiny. V rámci toho spolek organizuje výchovně vzdělávací programy a akce, případně publikační a osvětovou činnost se zaměřením k veřejnosti a na mládež. Zajišťuje svou účast v příslušných správních řízení v rámci své působnosti, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné příslušnými zákony.

Článek III. Organizační struktura, orgány spolku

3.01 Orgány spolku jsou

(a) valná hromada spolku

(b) předseda spolku

Článek IV. Valná hromada

4.01 Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, který tvoří všichni její členové.

4.02 Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro spolek, předsedu spolku a všechny členy závazná.

4.03 Do působnosti, rozhodovacích pravomocí náleží:

(a) rozhodovat o změně stanov

(b) volba a odvolání předsedy spolku

(c) schvalování strategie dlouhodobého rozvoje spolku a hlavních směrů jeho činnosti a působnosti

(d) projednání a schválení ročního výsledku hospodaření spolku s přísluš­nými opatřeními na další roční období

(e) rozhodování o dalších otázkách, které NOZ č.89/2012 Sb. o sdružován-ní občanů, ve znění pozdějších předpisů

(f) rozhodování o rozpuštění, zrušení spolku

4.04 Valná hromada se koná nejméně 2x ročně, mimořádně na základě rozhodnutí předsedy spolku, nebo písemném požadavku nadpoloviční většiny členů.

4.05 Valnou hromadu svolává předseda spolku. V případě mimořádnosti (dlouhodobé onemocnění, pobyt mimo území aj.) ji svolává pověřený člen spolku, pověřený předsedou.

4.06 V pozvání na valnou hromadu, které musí být oznámeno jednotlivým členům formou písemné pozvánky musí být předsedou spolku uveden termín, místo, hodina konání VH, s čtrnáctidenním předstihem. S respektováním tohoto předstihu pozvání může předseda rozhodnout o svolání na jiným náhradním způsobem, prostřednictvím sociálních sítí, způsobem SMSky, e-mailem.

4.07 Valné hromady s hlasem rozhodujícím se účastní všichni členové spolku (nebo jimi plnou mocí pověření zástupci)., kteří jsou uvedeni na aktuálním seznamu členů spolku.

4.08 Valné hromady se mohou zúčastnit rovněž pozvaní hosté, o jejich možné účasti rozhoduje předseda spolku.

4.09 O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jeho vyhotovení pořizuje předseda spolku do 10 dnů. Podepisuje jej předseda spolku a pověřený člen, který zápis na VH z pověření předsedy provedl.

4.10 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů na VH. Za závazné se považuje rozhodnutí, které schválila nadpoloviční většina přítomných členů spolku.

4.11 Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací, tj. zdvižením ruky na pokyn předsedy, nebo řídícího VH, pověřeného předsedou spolku.

Článek V. Předseda spolku

5.01 Předseda spolku je statutárním zástupcem spolku, který řídí jeho činnost a jedná jeho jménem v období mezi valnými hromadami.

5.02 Předseda se řídí zásadami, usneseními, pokyny schválenými valnou hro­madou, pokud jsou v souladu s právními předpisy, stanovami a zásada­mi demokratického řízení spolku.

5.03 Funkční období předsedy spolku je dvouleté.

5.04 Předseda spolku může v průběhu mezi VH na funkci rezignovat, odstoupit z ní, ale s rezignací, odstoupením musí setrvat do valné hromady, kterou svolá neprodleně.

5.05 Předseda spolku může být také ze svojí funkce odvolán valnou hromadou, hlasuje-li proto nadpoloviční většina členů spolku zapsaných v seznamu členů spolku.

5.06 Výkon předsedy spolku je nezastupitelný.

5.07 Do působnosti předsedy spolku spadá:

(a) svolávat řádné i mimořádné valné hromady spolku

(b) zabezpečovat běžnou činnost spolku

(c) předkládat ke schválení aktivity a záměry spolku

(d) rozhodovat o vzniku členství ve spolku, předkládat valné hromadě návrhy na dobrovolné ukončení členství nebo ukončení členství pro pasivitu a nepnění základních povinností člena spolku

(e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení návrhy ve věcech, které jsou vymezeny do výlučné pravomoci valné hromady

(f) zajistit zpracování a spolu s pověřeným členem spolku předkládat na valné hromadě ročně zprávu o hospodaření, jak z příjmové, tak výdajové stránky.

Článek VI. Hospodaření a majetek spolku:

6.01 Spolek vede základní údaje hospodaření a evidenci hospodaření, na základě platných ekonomických předpisů.

6.02 Příjmy občanského spolku jsou příjmy z členských příspěvků, z organizování akcí, dary od jiných osob či subjektů, granty, mimořádné příspěvky.

6.03 Výdaje vždy se souhlasem předsedy spolku na zajištění činnosti a působnosti, na jednotlivé akce.

6.04 Spolek vede řádnou evidenci svého majetku ve smysly platných norem a předpisů.

Článek VII. Členství, členská práva a povinnosti:

7.01 Členství v občanském spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá osoba ČR, která souhlasí se stanovami spolku.

7.02 Členství ve spolku se rozlišuje na:

(a) řádné

(b) čestné, ve výjimečných, zdůvodněných případech

7.03 Členství ve spolku vzniká na základě písemně, vlastnoručně podepsané přihlášky, řádně vyplněné žadatelem o členství, schválené předsedou spolku. V případě, že je žadatelem o členství osoba mladší 18 let, musí být přihláška odsouhlasena a podepsána zákonným zástupcem.

7.04 Členství ve spolku zaniká:

(a) dobrovolným vystoupením člena

(b) úmrtím člena spolku

(c) vyškrtnutím člena pro neplnění základních povinností (vyškrtnut může být člen z důvodu, že řádně neplatí členské příspěvky, neúčastní se života a působnosti a dopustí-li se takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku)

7.05 Každý člen spolku má právo volit a být volen do orgánu spolku, aktivně se podílet na činnosti spolku a prostřednictvím orgánů spolku rozhodovat o činnosti spolku.

7.06 Člen spolku je povinen platit členský příspěvek, dodržovat přijaté stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá jeho orgány.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení:

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem zaregistrování u Městského soudu v Praze, jeho spolkového rejstříku ve smyslu NOZ č. 89/2012 Sb.

 

V Branově dne 30. dubna 2014

Občanský spolek „Za společný Branov"

27023 Branov 118

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.