Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

ČOV a kanalizace Branov - zatím jen příběh nenaplněných ambic všehoschopných

Jak už jsem zde několikrát zmiňoval, uvítám jakékoliv náměty na zveřejnění  na tomto webu, pokud budou zbaveny vulgarit a nadávek. Takže když jsem byl požádán p. Čapíkem o zveřejnění svého stanoviska na uplynulé období vyhověl jsem. Text viz. níže...

Začátky

Už se ani nedá přesně určit, kdy to všechno začalo. Tolik let uplynulo, mnozí z těch, kteří se těšili již ani dnes nežijí. První snahy sahají ještě do období před r. 1989. Toto období přeskočme rovnou do roku 2009, tedy do období řešení Územního plánu obce a tvorby prvotního stavebního záměru. Obec Branov prosazuje proti zájmům občanů Zádolí hrubé necitlivé umístění stavby ČOV do dosud neposkvrněného přírodního rekreačního útvaru Zádolí a to v rozporu s potřebou, v rozporu s chráněným zájmem ochrany přírody a krajiny a to i přesto, že existují jiná možná řešení. Chatař Ing. J. Pich zahajuje první vážný odpor proti praktikám a nedobrým řešením projektu. Byl decimován a to i díky tehdy s obcí propojených mocensko vlivných vztahů sahajících do nejvyšších pater ČSSD. Uplynulý čas mu však ve všech argumentech, které v 7/2014 přehledně shrnul do podání k MFČR, dal zcela za pravdu. Stejně tak byla válcována rodina Skleničkových z Branova, která nejméně od r. 2009 žádala, aby se řešila přístupová cesta k budoucí stavbě ČOV a problematika s tím související. Na četná podání nebylo až do r. 2016 obcí reagováno. Až pod tlakem odboru dopravy MěÚ Rakovník začala obec reagovat a tvářit se tak, že má zájem věc řešit. Dodnes nevyřešila nic.

 • V rámci řešení ČOV a kanalizace vstoupila obec do Svazku „ Kanalizace a voda Křivoklátsko“, kde byl připravován velkoprojekt, který měl problematiku vody a kanalizace vyřešit v širším územním uspořádání. Aktéři však zapomněli, že na takový jednorázový projekt jaksi budou chybět vysoké prostředky vlastní spoluúčasti a ústřední orgány státní správy nejsou k malým obcím ve skutečnosti dotačně připraveny. Rozhodující podmínky spoluúčasti pak byly pro malé obce tvořící páteř zájmového sdružení neúnosné a finančně nezvládnutelné. Mega projekt se rozpadá a Obec Branov z projektu a se sdružení Kanalizace a voda Křivoklátsko v r. 2012 vystupuje. Do této doby však je pro stavbu ČOV a kanalizace Branov vydáno příslušné závazné Stavební povolení. Od této chvíle jedná Obec Branov sama! Byť už za obec na projektu pracoval dříve, se osamostatněním obce Branov v projektu, se do čela největší investiční akce staví jako nový muž – předseda stavební komise zastupitelstva obce Branov p. Karel Karnold. Branovský Ferda Mravenec nebo Brouk Pytlík? V každém případě člověk bez potřebného stavebně technického odborného vzdělání, zkušeností z inženýringu podobných staveb. Jednu kvalifikaci však má, je „kámoš“ a má naprostou důvěru svého starosty. Doba velkého „karnoldování“ v Branově začíná. Na všech jednáních zastupitelstva obce tento člověk se zápalem referuje o tom, jak je vše se daří zvládat a vše je v pořádku, stavba se bude co nevidět realizovat, jen kdyby nebylo těch proradných spolkařů, kteří hází klacky pod nohy a chtějí vše bořit. Většina zastupitelů obce se tváří, že mu věří...a tak plynul čas.....

Ve zkratce - jak to běželo

 •  Obec Branov ihned po vystoupení se zájmového sdružení obcí opouští původně zpracovaný projekt ČOV a Kanalizace Branov projektu PROVOD. Dne 9. 8. 2012 obec Branov uzavírá s Dobrovolným svazkem obcí „Kanalizace a voda Křivoklátsko“ Smlouvu o postoupení práv a povinností, zejména pak k právům a závazkům vyplývající ze Stavebního povolení na stavbu Č0V a Kanalizace Branov ze dne 17. 8. 2011.
  Nutno podotknout, že samotné stavební povolení, které bylo následně mnohokrát prodlužováno, bylo vydáno výhradně jen a jen ke stavbě v rozsahu projektu PROVOD – inženýrská společnost s.r.o. - Ing. Švejkovský. Obec se ve smlouvě doslovně zavázala, že „uvedený rozsah práv a závazků spolu s doklady k nim přijímá a zavazuje se seznámit a postupovat v souladu s nimi.“ (!) Jenže smlouvy v obci Branov mají hodnotu jen papíru, na kterých jsou napsány.
 • Pro vedení obce Branov (představované v tomto stavebním záměru starostou p. Františkem Štillerem a předsedou stavební komise, členem zastupitelstva obce p. Karlem Karnoldem) závazky nic neznamenají a tak je prostě nerespektují. Nechávají zpracovat bez jakéhokoliv schválení a bez vědomí občanů obce v r. 2013 jiný, nový projekt v dalších mnoha statisícových nákladech Kč. Co na tom, že za stavební původní projekt, z kterého svévolným jednáním byl učiněn cár nepotřebného papíru, obec později zaplatila dalších cca 717 548 Kč. Z cizího krev neteče! Původní řádná investice a roky práce tak byly vhozeny vniveč. Čo bolo to bolo, terazky tu vládne Karol s Františkom.
 • Velké úsilí předsedy stavební komise a trpělivost zastupitelstva obce si žádá mnoho času a tak je nutno stavební povolení z r. 2011 postupně 3x po dvou letech prodlužovat. K poslednímu prodloužení stavebního povolení na stavbu dochází v r. 2015 s tím, že toto povolení končí dnem 10.12.2017. Máme za sebou prvních 6 let „karnoldování“. Za tu dobu by jiní měli nejen projekt, ale i stavbu hotovou. V našem případě však výsledek představuje krásnou 0. Úvahu o tom ( Proč ?) ponechávám na laskavém čtenáři samotném.
 • V roce 2013 a 2014 je realizována veřejná obchodní soutěže (VOS) na dodavatele inženýringu a dozoru stavby (IT). Tato soutěž je díky tehdejšího zastupitele p. Šípka v pořádku a dokonce tehdejším zastupitelstvem v r. 2013 schválena. Následuje další soutěž na dodavatele samotné stavby, ta však v pořádku již není. Tato soutěž nikdy nebyla řádně dokončena, přesto stála obec přes 175 tis. Kč. Máme sice vítěze na dodavatele stavby, ale tento vítěz nikdy nebyl schválen zastupitelstvem obce Branov dle pravidel tehdy platného zákona o zadávání veřejné soutěže. Výsledek výběrové komise sám o sobě totiž není zákonným rozhodnutím o vítězi soutěže.
 • Konečně! 5. 12. 2014, podepisuje starosta obce Branov tajně Smlouvu o dílo na stavbu ČOV a kanalizace Branov v celkové hodnotě 33 977 775 Kč. Tedy na částku o 8 477 775 Kč vyšší, než byla vítězná nabídka ve veřejné soutěži. Samozřejmě to vše bez vědomí a schválení zastupitelstva obce, byť je ve smlouvě uvedeno, že Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy na svém zasedání konaném dne 16. 10. 2014. Obtíž je v tom, že žádné takové zasedání se nekonalo. Později, pod veřejným tlakem Občanského spolku „Za Společný Branov“ je tato smlouva MVČR označena za neplatnou, když bylo konstatováno, že starosta k takovému jednání nebyl oprávněn. Závazky obce vzniklé podepsáním Smlouvy o dílo nejsou kryty ani jednou korunou potřebných prostředků! V této době neexistuje žádné schválené financování, přesto starosta obce Smlouvu o dílo podepisuje a zavazuje se v ní k neuvěřitelným podmínkám, jako například k tomu, že se obec vzdává práv na projednání případných sporů před soudy v ČR. Po té, co se spolek obrátil na orgány MVČR, starosta obce honem uzavírá dodatek, kterým se cena projektu smluvně vrací na vysoutěženou hodnotu 25 550 000,- Kč.
 • Až 20.5.2016 schvaluje výběrová komise řídícího orgánu OPŽP dotaci ve výši 7 554 433 Kč z prostředků EU a 1 331 370 Kč ze státního rozpočtu. Tyto prostředky na počátku r. 2018 pro nedodržení podmínek poskytovatel dotace sankcionuje a snižuje o 5 %. Obec od 5/2016 až dosud nebyla schopna dokončit a doložit konečné platné doklady k projektu, nezbytné pro vydání rozhodnutí o čerpání dotace. Trpělivost a vstřícnost orgánů SFŽP byla mimořádná, celkem 5x prodlužuje termín pro dodání podkladů. Poslední termín 30.9.2018...
 • Mezi tím dotčené orgány státní správy se znepokojením sledují závažnost rozporů ohledně projektu ČOV a kanalizace Branov. Proto svolávají prostřednictvím MZe dne 8.3.2017 pracovní setkání všech dotčených, projektanta, vedení obce Branov, zástupců MŽP a SFŽP spolu se zástupci Občanského spolku „Za společný Branov“. Jediný kdo nepřišel, byl starosta obce Branov. Na tomto jednání se všichni vyjádřili. Následně náměstek ministra zemědělství stručně shrnul závěry:
  • Zástupce projektanta uvedl, že nemá žádný problém projekt upravit a zpřesnit.
  • Zástupci MŽP a SFŽP upozornili, že trvají na bezvadné dokumentaci a doplnění podkladů, bez které nemůže být o dotaci rozhodnuto. MZe poskytnutí dotace od SFŽP podmínilo uvolnění své části podpory.
  • Příspěvek podpory Mze není a nebude ohrožen, v případě potřeby bude překlopen do nového období.
  • Důrazně bylo doporučeno, aby Obec Branov a spolek spolu jednali a dohodli se. Bylo konstatováno, že pokud se nedohodneme, projekt v obci nebude.

V souladu s těmito závěry požádal spolek Obec Branov k jednáním. Tohoto jednání se účastnil starosta obce a pověřený zástupce obce k administraci projektu p. V. Štěrba. Jednání byla z počátku věcná. Bylo ujednáno, co se prověří k možným návrhům spolku. Následně si vzal slovo starosta p. F. Štiller a vše znegoval. Poměrně vulgárně pourážel přítomné zástupce spolku (až na mojí maličkost) a nabídl mi následně osobní jednání, kdy mi vše vysvětlí „ otevře oči “ abych věděl, jak se věci mají. Po panu Štěrbovi mi dá vědět, kdy by to bylo možné. Nabídku jsem přijal. Schůzka se nikdy neuskutečnila, žádný termín mi pan starosta nedal, své slovo a svůj závazek nesplnil. Na to po krátkém čase proběhla další
Schůzka, byla velmi krátká. Na této schůzce jsem takříkajíc hned v úvodu „ přistihl“ p. K. Karnolda nad nepravdou o projektové dokumentaci. Tuto okolnost předseda stavebního výboru nedokázal unést a poslal mě otevřeně (s vulgárním projevem) tam, kam i císař pán chodí pěšky. Opravdu jsem neměl zapotřebí v této úrovni pokračovat. Jednání skončilo. Toliko o výsledcích jednání s vedením Obce Branov. Smutné na tom je, že jednáním bylo přítomno na straně obce několik dalších členů zastupitelstva obce, škoda že mlčeli. Závěr – Obec Branov se ve skutečnosti (i když jí to bylo z mnoha stran doporučováno) neměla ve skutečnosti nikdy v úmyslu ze Spolku „Za společný Branov“ se kompromisně domluvit na úpravách ČOV a kanalizace.

 • Souběžně z hlavní dokumentací je nutné vyřídit problematiku přístupové účelové komunikace. Například manželé Skleničkovi se snažili s obcí věc řešit od r. 2009! Bezúspěšně dopadli i další dotčení občané obce. Stavební řízení byla v této části dokonce 2x odvolacím orgánem Středočeského kraje zrušena pro naprostou nezákonnost stavebního řízení. Obec šla tak daleko, že místo dohody projednávání s řízení stáhla, aby jej později podala znova a však s úpravou, které některé účastníky řízení „uměle“ z řízení vyřazuje. K uvedené věci řízení tak dále pokračuje v několika rovinách.
 • V počátku roku 2018 upozorňuje Spolek „Za společný Branov“ dotčené orgány na skutečnost, že neutuchající heroická snaživá práce předsedy stavební komise zastupitelstva obce přináší zásadní zlom, spočívající v tom, že se komise zasloužila svou (ne)činností o to, že jí zaniká platnost vydaného stavebního povolení na stavbu ČOV a kanalizace Branov. Tuto skutečnost následně příslušný stavební úřad musel potvrdit. Tomuto potvrzení však předchází snaha předsedy komise p. K.Karnolda zachránit co se dá. Obec Branov dodává stavebnímu úřadu dokumenty, z kterých vyplývá, že stavba ČOV a kanalizace Branov byla zahájena již 6.6.2016 a proto je stavební povolení platné! Marná snaha. Jak se ukázalo, dokumenty byly vypracovány účelově, neplatně a zejména v rozporu s platnými smluvními závazky obce. Žádná stavba zahájena nikdy nebyla. Obec Branov hází ručník do ringu, když na výzvu stavebního úřadu, aby stavbu řádně prokázala, již nereaguje. Obec Branov tak podává koncem července 2018 novou žádost o vydání stavebního povolení....

Čísla

Hodnota a cena projektu bez DPH 25 550 000,00 Kč
Hodnota I. etapy - kanalizace 16 880 000,00 Kč
z toho dotace MZe 12 660 000,00 Kč
Obec Branov vůči MZe deklaruje vl. zdroje obce 4 220 000,00 Kč

 

Hodnota II. etapy – ( ČOV ) schválené uznatelné náklady 11 846 505,00 Kč
z toho dotace OPŽP 7 544 433,18 Kč
k tomu dotace národní podpory ze státního rozpočtu 1 331 370,57 Kč
vlastní zdroje obce k dofinancování uznatelných nákladů 2 970 701,25 Kč

Podotýkám, že výše uvedená čísla jsou čísla oficiální a deklarovaná příslušnými výstupy dotčených orgánů.

Hodnota kanalizace Branov I. etapa + II. etapa bez DPH 28 726 505,00 Kč
Smlouva o dílo po všech úpravách 25 550 000,00 Kč

Zdá se Vám, že něco nesedí. Ano. Ale kdo by to potřeboval řešit ? Zastupitelstvo obce odmítlo na svém zasedání v červnu 2018 návrh zastupitelů zvolených za spolek provést komplexní finanční audit a prověrku projektu. Vždyť je všechno v pořádku. Komplexní finanční audit projektu bude muset učinit nové zastupitelstvo obce, které vzejde z komunálních voleb. Pokud se týká projektu ČOV a kanalizace Branov, tak se s určitou jistotou už dnes jeví, že kostlivců ve skříni v souvislosti s tímto projektem bude mnohem víc.

 • V dané chvíli jedinými prostředky, které má obec pod smlouvou je příspěvek ve výši 5 mil. Kč od Středočeského kraje. Nedávná veřejnoprávní kontrola kraje k danému projektu měla dát v podstatě odpověď na to, zda smlouvu dál podržet, nebo jí zrušit. Byl jsem jako zástupce spolku k této věci konzultován a přiklonil jsem se k tomu, aby smlouva byla dále podržena. Charakter dotace to umožňuje, neboť se jedná o prostředky, které kraj získává z povolenek k zátěží ŽP, které nejsou vázány na pravidelný rozpočet kraje. Na krajském úřadě měli k tomuto postoji pochopení. Dodávám, že i ostatní potřebné prostředky taktéž nejsou definitivně ztraceny.
 • Obec Branov dosud ze svého rozpočtu v průběhu let vydalo na záměr stavby ČOV a kanalizace Branov (přehled k 3/2017) zatím cca částku ne menší než 1 735 000 Kč. Z toho náklady představující zatím celkovou částku 1 018 000 Kč nikdy zastupitelstvo obce neschválilo. Jediným výsledkem těchto nákladů není nic jiného, než nepovedený a občany obce odmítaný nový výkresový projekt, který si bude žádat svou opravu. Další náklady jistě jsou, ale celkovou odpověď na úplný stav věci může dát až finanční audit k tomuto projektu, který bude muset nové zastupitelstvo obce ve svém vlastním zájmu nuceno zadat.

Co to vše pokazilo

 • Obec Branov projekt a realizaci stavby ČOV a kanalizace potřebuje, ne však za každou cenu. Nové zastupitelstvo obce tak bude přebírat projekt, který byl toliko neschopností, neumětelstvím, osobními ambicemi všehoschopných pokřiven.
 • Nemalou roli v procesech aktérů k projektu hráli dávné vztahy a reminiscence starých dob sahajících až do období okolnosti „ třídního boje “ proti zemědělským starousedlíkům – tkz. „kulakům“.
 • Nutno podotknout, že chyby nejsou jen na straně vedení obce, ale i na straně některých dotčených orgánů. Nebylo nemožné si nevšimnout, že některé závěry jsou mimo rámec dotčených zákonů.
 • Nikoliv Občanský spolek „Za společný Branov“ je vinen stavu v jakém se projekt dnes nachází. Vinen je starosta obce p.F. Štiller, který místo toho, aby se snažil občany obce spojovat, tak je prostřednictvím projektu rozděloval a nekomunikoval a rozumným řešením nebyl přístupný. Všechny iniciativy a snahy spolku o nápravu, které spolek uskutečnil, nejméně od r. 2016, vedly k postupnému odhalení zásadních chyb projektu. Řadu z nich byla obec nucena ve vlastní administraci projektu postupně opravovat a doplňovat. Pan starosta si nikdy neuvědomil, že mu tím spolek ve skutečnosti pomáhá. Jak by asi dopadli veřejnoprávní kontroly v procesech dotačních pravidel EU, kdyby byl projekt realizován v podmínkách podkladů a stavu chybné dokumentace? Administrace projektu je nejzávažnější část procesu realizace projektu. Postihy za sebemenší porušení jsou poměrně velké. Vracení prostředků by byla vážná věc.
 • Odmítnutí spolupráce, neústupnost, neochota starosty obce se domluvit, byť na sebemenším kompromisu, politika, kterou bych si dovolil nazvat k osobě starosty „ politikou komunistického samoděržaví “ a strach mnohých zastupitelů projevit svůj vlastní názor proti starostovi a „karnoldizaci“ řízení projektu (a to i přesto, že zde byla a je smlouva za více jak 500 tis. Kč k řízení projektu odborníky, která však byla upozaděna), projekt přivedlo do stavu v kterém se nachází.
 • Propadnutí stavebního povolení na stavbu ČOV. Neplatnost ČOV pak potvrdil v 8/2018 dotčený stavební úřad. Stihnout nové stavební povolení o velkém počtu účastníků řízení, nebo formou zkráceného řízení není z hlediska postupu správního řízení stihnout, pokud nedojde k obejití některých předpisů a zákonných postupů. Nedivil bych se, kdyby se tak stalo. Jinou možností je rozdrobnění stavebního povolení do více dílčích povolení ve snaze vyhnout se velkému počtu účastníku a obejít tak povinnost zveřejnění a upozadit některé účastníky řízení, kteří ani nebudou mít potuchy, že se něco děje.

Co bude dál

 • Všechny kandidující subjekty v komunálních volbách ČOV a kanalizaci uvádějí jako potřebný cíl pro obec. Je nutno začít v mnohém znova.

Především učinit si jasno v dosavadních závazcích a smluvních vztazích. Učinit si jasno v možnostech financování a řešení této věci. Učinit ekonomický audit projektu z hlediska dosavadní nákladovosti, toho co nás bude další příprava projektu a jeho úpravy ještě stát a ujasnit si financování a ekonomiku provozu realizovaného projektu ČOV, s tím souvisí i cena stočného.

 • V zásadě, bude vhodné navázat na ty části projektu, které jsou dobré, projekt dopracovat a upravit s ohledem na připomínky občanů, ochrany jedinečné části Zádolí, napojení této části na projekt (dosud nebylo), souběžně s tím řešit s rozsáhlými výkopovými pracemi i nový vodovodní řád v obci (stávající je příliš starý za svou životností a případné zemní práce pro kanalizaci mohou s jistotou způsobit zborcení a narušení tohoto řádu) s tím vším posoudit a rozhodnout o řešení dotčené přístupové účelové a později obslužné komunikace.
 • Dosavadní 10leté snahy vedení obce k realizaci projektu zatím spíš nesou neúspěchy a těžkosti. Vše špatné je pro něco dobré. Jsou zkušenosti a poznatky chyb. Nepřeceňujme vůli občanů, nesnažme se jim pro příště vnucovat jen své představy. Občanský spolek „Za společný Branov“ je i proto připraven spolupracovat úplně s každým na potřebných řešeních k realizaci upraveného projektu. Neodmítá se spolupráce s nikým, kdo se na projektu dosud podílel a to v jakémkoliv postavení. Členové občanského spolku a jejich zastupitelé nejsou žádná opozice, jsou občané obce Branov, kteří nabízí bez rozdílu všem ruku ke společné všestranné spolupráci ve všech oblastech života obce. Samotný projekt ČOV a kanalizace Branov, to je zatím příslib potu a tvrdé práce. Společně se to zvládnout jistě dá a zvládneme to! Zde bych doporučil ( možná k překvapení mnohých) v zásadě při realizaci pokračovat ve spolupráci s p. V. Štěrbou, který až dosud pracoval v daném projektu pro obec. Tuto pozici bych novému zastupitelstvu doporučil zachovat. Pro projekt je to výhodné.

Závěr

 • V tomto ohlédnutí, chcete-li, rekapitulaci věci nebylo možné uvést vše. Příběh je příliš dlouhý a tak jsem se omezil jen na nejpodstatnější momenty. Na vysvětlenou dodávám, ke spolupráci jsem byl jako odborník přizván předsedou spolku na počátku roku 2016. Nekonal jsem za peníze a žádné jsem za svou práci pro spolek nikdy nepřijal, přesto, že jsem odpracoval stovky hodin. Poznal jsem Vás, branovské a tomu poznání jsem moc rád. Setkal jsem se podporou, pochopením, ale také s odvráceným náhledem, záští a zlobou. Chápu to, stál jsem prostě mnohým v cestě. Dnešním článkem činím za touto etapou tlustou čáru. Zadání a můj mandát k spolku spočívají v tom, abych posoudil tento projekt a případně pomohl zabránit stavbě nepřipraveného a účelově změněnému projektu, v jehož důsledku byla u velké části občanů obce Branov oprávněná obava z předlužení obce a následků s tím spojených, považuji nejen k okolnostem, ale i v důsledku změny stavebního zákona za splněný a vyčerpaný. Nic méně, má plná moc skončí dnem výročního jednání spolku.
 • Nové zastupitelstvo obce musí zvážit samo, zda bude v stávající kontroverzní podobě projektu pokračovat, nebo zda účinní potřebné změny. Pokud se týká mé maličkosti, jsem připraven se znalostí věci nejen občanskému spolku ale i k obci samotné být vstřícně v odborné rovině nápomocen pokud o to budou stát.

Vám všem v Branově přeji dobré žití, vzájemnou úctu, dobré sousedské vztahy, trpělivost a mnoho sil ve společné práci pro obec těm, kteří do ní půjdou. Závěrem, pokud jsem se v průběhu mého mandátu kohokoliv nevědomky dotknul, pak se mu touto cestou omlouvám.

Připíjím Vám na zdraví a dobrou volbu. Zůstávám v úctě ke všem branovským občanům.

Miloslav Č a p í k

V Praze dne 30. září 2018

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.